سنگ بخار الیان، با اسانسها و مواد خوراکی طبیعی و بدون قطران، نیکوتین و هرگونه مواد شیمیایی